Disclaimer

Disclaimer van KamerDen Bosch

KamerDen Bosch is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamerDen Bosch, noch van websites die op enigerlei wijze met KamerDen Bosch zijn verbonden. KamerDen Bosch is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamerDen Bosch beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamerDen Bosch is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamerDen Bosch worden aangeboden. KamerDen Bosch garandeert niet dat de op KamerDen Bosch aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamerDen Bosch garandeert ook niet dat de op KamerDen Bosch aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamerDen Bosch garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamerDen Bosch hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamerDen Bosch is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamerDen Bosch. U vrijwaart KamerDen Bosch voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamerDen Bosch.